För festarrangörer

Emedan det visat sig råda en viss okunnighet bland arrangörer av diverse tillställningar i fråga om utnyttjandet av maskinisteriets tjänster, redogöres här för de principer som allmänt har följts.

Vid tillställningar där man behöver utnyttja sig av TF:s teknik (bortsett från tändandet av takbelysningen) bör man vända sig till maskinistchefen.

Dylika tillfällen är:

Vid ovannämnda tillfällen avdelas vanligen en maskinist att sköta apparaturen mot ersättning:

I vissa fall då man behöver overhead- (ibland också dia-) projektor t.ex. i ölkällaren eller klubben och vederbörande person inte anser sig kunna hantera apparaten ifråga, kan denne be maskinistchefen om hjälp.

P.g.a. att TF:s lager av musik är rätt litet och innehållet mycket föråldrat, bör varje festarrangör själv tillhandahålla behövliga skivor, kassetter eller CD. Om man vill ha någon som spelar dansmusik från DJ-bordet behöver man förutom maskinisten i allmänhet också en DJ.

I samtliga ovannämnda fall bör man kontakta maskinistchefen i god tid, d.v.s. minst 2 (två) veckor före tillställningen.

TF:s audiovisuella utrustning lånas aldrig ut.